Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.
Hopp til hovedinnholdet

Statsbudsjett 2023, NORILCO er spent

Torsdag 6. oktober 2022 presenteres regjeringens forslag til statsbudsjett 2023

NORILCO er spente på statsbudsjettet som sittende regjering skal presentere denne uken. Det er varslet det vil bli et stramt budsjett hvor det må prioriteres. I desember 2021 sendte NORILCO inn sine innspill til budsjettetet og er spent på om vi kan se det er tatt hensyn til innspillene. 

NORILCO sendte innspill på følgende til statsbudsjettet 2023:

Kap. 732 Regionale helseforetak: Nasjonalt tarmscreeningprogram

NORILCO mener det er positive at det nasjonale tarmscreeningsprogrammet nå blir gjort varig med en bevilgning på 124,8 millioner i 2021.Tidlig deteksjon er avgjørende for overlevelse og livskvaliteten før, under og etter behandling av tarmkreft. Selv om vi nå ser frem til et screeningsprogram mot tarmkreft frykter vi at egenbetaling ved reise- og opphold og egenbetaling for deltakere vil skape en barriere for deltakelse i screeningprogrammet. Tarmscreening er en mer omfattende undersøkelse enn andre screeningsmetoder og vi er bekymret for at mange vil velge å avstå fra undersøkelsen hvis det er en økonomisk terskel og at kreften da vil avdekkes ved et senere stadie.

NORILCO anbefaler Helse- og omsorgsdepartementet følgende:

  • At regelverket for utgifter til tarmscreening endres til å omfatte reise- og opphold.
  • At det i tråd med Helsedirektoratets prinsipputtalelser, ikke kan tas egenandel fra de regionale helseforetakene.

 

Kap.761 Omsorgstjeneste, post 21: Pakkeforløp hjem for kreftpasienter

Vi mener Pakkeforløp Hjem vil skape trygghet og forutsigbarhet for pasienter og deres pårørende når de skal sendes hjem og kommunen skal overta ansvaret. NORILCO mener det er positivt at det satses på et pakkeforløp som skal trygghet og forutsigbarhet for kreftpasienter etter deres hjemkomst. Pakkeforløp hjem må styrkes videre i 2023.

 

NORILCO anbefaler Helse- og omsorgsdepartementet følgende:

  • At prosjektet sikres tilstrekkelig med bevilgning i fremtiden til at kreftpasienter tilbys både kvalitet og helhet gjennom Pakkeforløp hjem.

Kap. 2751 Legemidler, post 72: Medisinsk forbruksmateriell

NORILCO er opptatt av at det opprettholdes et bredt sortiment med stomiprodukter og tilleggsprodukter tilknyttet stomibruk. Derfor er det av stor verdi for oss at bevilgningen for medisinsk forbruksmateriell opprettholdes for 2022. For kronikergruppen med lidelser som krever medisinsk forbruksmateriell finnes det nok av komplekse utfordringer. En begrensing i tilgang til stomiprodukter vil for mange medføre reduksjoner i livskvaliteten, mens et godt utvalg kan gi stomiopererte muligheten til å være i arbeid. Vi ber om at denne posten sees i sammenheng med oppfølging og opplæring av personer med stomi.

 

NORILCO anbefaler Helse- og omsorgsdepartementet følgende:

  • Bevilgningen for medisinsk forbruksmateriell vernes og indeksreguleres som normalt.
  • Helse- og omsorgsdepartementet inkluderer pasientorganisasjoner i eventuelle endringer.

 

Nasjonal oppfølging av stomiopererte

NORILCO mener at det er betimelig å se nærmere på den oppfølgingen som stomiopererte får i dag. Vi vet at det er store geografiske skjevheter i hvilken oppfølging stomipasienter får i dag. Flere steder i landet er oppfølgingen avhengig av ildsjeler og kommersielle aktører som ikke har faglig kompetanse eller journalføringer for å gjennomføre konsultasjoner. Omlegginger av incentivordninger for utleverer av stomiutstyr og stadig begrensninger i blåreseptordningen for medisinsk forbruksmateriell gjør behovet for en nasjonal plan for oppfølging av stomiopererte bare sterkere. Personer med stomi har i altfor mange år blitt overlatt til seg selv, det kommersielle markedet for stomiutstyr og internett. Tilbakemeldinger vi får fra personer med stomi er at de som har fått god veiledning og oppfølging også mestrer hverdagen sin godt. Vi mener det i dag finnes nok kunnskapsgrunnlag for å starte arbeidet med en nasjonal oppfølging av stomiopererte.

Dette er noe vi har signalisert ovenfor Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Helfo i lang tid. Etter begrensningene som ble gjort 1.januar 2020 med argumentasjoner om at personer med stomi ikke vet hvordan de skal bruke utstyret, mener vi at helsemyndighetene må løse utfordringen knyttet til at mange stomiopererte ikke får oppfølging i dag. Dette har stor innvirkningen på livskvaliteten og den enkeltes mulighet til å fungere i livene sine og delta i arbeidslivet. NORILCO mottar tilbakemeldinger på at Lærings- og mestringskurs ved sykehusene og rehabiliteringstilbudene i kommunene er av stor verdi for de som skal tilpasse seg en ny hverdag med pose på magen. Vi ber derfor om at departementet sikrer at disse kursene gjennomføres ved sykehusene og at dette ikke er opp til de enkelte regionale helseforetakene.  

 

NORILCO anbefaler Helse- og omsorgsdepartementet følgende:

  • At det lages en nasjonal plan for oppfølging av stomiopererte og at pasientorganisasjonene inkluderes i dette arbeidet.
  • At departementet sikrer at lærings- og mestringskurs gjennomføres ved sykehusene.
  • At rehabilitering trappes opp i kommunene tilsvarende det spesialisthelsetjenesten har trappet ned.

 

Kap 770. Tannhelse

Mange med kronisk sykdom opplever dårlig tannhelse som følge av mye eller tidligere medisinbruk. Tannhelsen kan ha stabilisert seg, men konsekvenser av sykdom og medisinbruk kan være at tennene faller ut. Praksis i dag er at det er tannlegen som avgjør om man får refusjon eller ikke. Hvis man har fått avslag på tidligere søknader velger ofte tannlegen å la være å søke fordi det er lavere sannsynlighet for at man vil får søknaden godkjent. For personer med kroniske sykdommer som ofte er avhengig å bruke medisiner store deler av livet, er tannhelse svært viktig. Vi etterlyser derfor et system for hva som utløser refusjoner. Vi mener at dette må defineres slik at det ikke er opp til hver enkelt tannlege å vurdere om det skal søkes om refusjon.

NORILCO anbefaler Helse- og omsorgsdepartementet følgende:

  • At det etableres et system for hvilke diagnosegrupper som har krav på refusjoner

 

Kap. 2670 Alderdom, post 73 Skjermingsordning i levealderjusteringen for alderspensjon

NORILCO mener at regjeringen burde utvidet skjermingsordningen i levealderjusteringen for alderspensjonen for uføre. Men isteden har de valgt å fjerne den slik at fremtidige uføre kun blir gitt opptjening i alderspensjon opp til 62 år. Samtidig har arbeidsføre opptjening av alderspensjon opp til 67 år. De som er uføre har ikke selv noen mulighet til å kompensere for levealderjusteringen slik som arbeidsføre kan. For personer som allerede har en stram økonomi fordi de går på uføretrygd blir de store taperne her. I tillegg er det slik at personer som mottar uføretrygd ikke får en reell vekst i inntekten som følger samfunnets lønns- og prisutvikling. NORILCO mener at regjeringen er med på å skape trangere kår for de som allerede har tynn lommebok når de velger å ikke utvide ordningen for skjerming av levealderjusteringen.

NORILCO anbefaler Arbeids- og sosialdepartementet følgende:

  • At skjermingsordning knyttet til uføres alderspensjon videreføres.

 

Kap 2752 Refusjon Egenandelbetaling

NORILCO mener økning som er gjort for Statsbudsjett 2022 er for høyt og dette påvirker særlig personer som bruker mye helsetjenester. Veksten er høyere en realvekst på utbetalinger og for personer som allerede har en stram økonomi og for eksempel går på uføretrygd.

Du blir en del av et inkluderende og trygt sosialt miljø, hvor du kan snakke fritt og bli møtt med forståelse og aksept for den du er.

Helsepersonell: Kontakt oss

Bli medlem

Oversikt over kommende sentrale tilbud og aktiviteter i NORILCO

16. januar - 16. januar
1. februar - 4. februar
9. februar - 11. februar
13. februar - 13. februar

Slik kan du støtte NORILCO - norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.

Støtt oss

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies). Her kan du lese hvilke opplysninger vi lagrer, når vi lagrer dem, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dem til.

Personvern

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.