Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.
Hopp til hovedinnholdet

VEDTEKTER

Her finner du avdelingens vedtekter

NORILCO Hedmark

Stiftet 1974

 

Vedtekter for NORILCO avd. Hedmark vedtatt i årsmøte 25 februar 2016.
§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er NORILCO - Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft - avdeling Hedmark. Heretter kalt «foreningen»

§ 2 Organisasjonsområde

Foreningener en distriktsavdeling i Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage- og tarmkreft. Heretter kalt sentralleddet.

Foreningen drevet på frivillig basis. Foreningen er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral.

Foreningener begrenset til Hedmark fylke.

§ 3 Formål og grunntanke

Foreningen har samme formål og grunntanke som sentralleddet.

§ 3.1 Formål

Foreningens formål er å ivareta interesser til stomi-/reservoaropererte og mage-/tarmkreftrammede og for personer med sykdommer som kan føre til stomi-/reservoaroperasjon og mage-/tarmkreft i Hedmark fylke

§ 3.2 Arbeidsområder

Foreningen arbeider for å sette fokus på rettigheter og omsorg for pasienter og deres pårørende samt økt satsning på forebygging, forskning og diagnostikk for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft.

§ 3.3 Grunntanke

Foreningens grunntanke er at opererte/rammede som har tilpasset seg en hverdag med stomi/reservoar og mage-/tarmkreft, har erfaringer som kan være til hjelp for pasienter som står foran/har gjennomgått en slik operasjon/situasjon.

§ 4.1 Distriktsavdelingens virke

Foreningener en selvstendig økonomisk og juridisk enhet med de plikter og det ansvar dette medfører, men likevel underlagt sentrale vedtak og retningslinjer som i henhold til vedtektene er gjort gjeldende for hele organisasjonen. Distriktsavdelingens skal arbeide i samsvar med NORILCOS vedtekter, formål og grunndokumenter.

§ 4.2 Distriktsavdelingenes medlemmer

Medlemmer i NORILCO bosatt i Hedmark fylke er medlemmer i distriktsavdelingen. Dersom et medlem ønsker det, kan medlemskapet knyttes til en annen distriktsavdeling.

§ 4.3 Registrering i frivillighetsregisteret

Foreningen er forpliktet til å registrere seg i enhets- og frivillighetsregistrert.

§ 4.4 Inntekter

Foreningen sin drift er basert på inntekter fra driftstilskudd fra sentralleddet, lokale og regionale støtteordninger og andre inntekter.
Distriktsavdelingenes driftstilskudd beregnes på bakgrunn beregningsmodellen representantskapet i sentralleddet vedtar.  

§ 5 Årsmøte

Årsmøtet er distriktsavdelingens høyeste myndighet. Kun medlemmer med medlemskap registrert i foreningen kan stemme på distriktsavdelingens årsmøte. Betalt medlemskontingent for hovedmedlem innebærer fulle organisatoriske rettigheter. Betalt kontingent for inneværende eller foregående år er en forutsetning for å inneha eller stille til verv i foreningen. Æresmedlemmer har ikke organisatoriske rettigheter i foreningen med mindre de samtidig er hovedmedlem.

§ 5.1 Tid for årsmøte

Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

§ 5.2 Innkalling til årsmøtet

Innkalling til årsmøtet skal, sammen med kunngjøring av saksliste, skje skriftlig til alle medlemmer i distriktsavdelingen senest fire uker før årsmøtet.

§ 5.3 Frister for årsmøte

Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte, må være innsendt til styret senest to uker før årsmøtet.

Dersom årsmøte i en distriktsavdeling ikke blir holdt senest to måneder etter fristens utløp, kan hovedstyret gjennomføre årsmøte for lokallagets regning.

§ 5.4 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når avdelingens styre eller 1/5 av medlemmene i avdelingen skriftlig krever det og samtidig opplyser hvilken sak som ønskes behandlet.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte med saksliste skal skje skriftlig til alle distriktsavdelingens medlemmer innen én uke før møtet finner sted.

 

§ 5.5 Saksliste for årsmøtet

Følgende saker skal behandles på distriktsavdelingens årsmøte:

 • ·         Konstituering av årsmøtet.
 • ·         Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet.
 • ·         Valg av to protokollunderskrivere.
 • ·         Årsberetning og revidert regnskap behandles og godkjennes.
 • ·         Fastsettelse av handlingsplan til neste ordinære årsmøte.
 • ·         Fastsettelse av budsjett for inneværende kalenderår.
 • ·         Innkomne saker.
 • ·         Valg av styre.
 • ·         Valg av valgkomité.
 • ·         Valg av en eller flere revisorer eller statsautorisert revisor.
 • ·         Vedtektsendringer kan meldes inn som sak. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

Årsmøtet er forpliktet til å sikre at et flertall i det valgte styret til sammen består av medlemmer som er personer med stomi, reservoar og/eller mage-/tarmkreft eller pårørende til disse.

§ 5.6 Gjennomføring av årsmøtet

Årsmøtet ledes av møteleder som velges ved møtets åpning.

For å kunne la seg velge til styret samt å delta i møtets forhandlinger med tale-, forslags- og stemmerett må man ha betalt kontingent for forhenværende eller inneværende år.

§ 5.7 Valg og beslutninger

Foreningenfølger sentralleddets vedtekters valgbestemmelser omtalt i § 28.
Alle valg skal foregå skriftlig dersom det foreligger flere forslag til samme tillitsverv, eller når et medlem ber om det. Forøvrig skjer behandlingen gjennom åpne avstemninger.

Beslutninger treffes ved alminnelig flertall.

§ 5.8 Protokoll

Alle forslag, vedtak og valg føres inn i protokollen som skal godkjennes av de valgte protokollunderskriverne.

§ 6 Foreningens styre

Styret er distriktsavdelingens høyeste myndighet mellom årsmøtene og har det daglige ansvar for driften av foreningen.

§ 6.1 Styremøter

Styremøter skal holdes så ofte virksomheten og forvaltningen av distriktsavdelingens midler tilsier det.

§ 6.2 Styrets vedtaksdyktighet

Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

 

§ 6.3 Protokoll fra styremøter

Det skal føres protokoll for styremøtene. Protokollen godkjennes på neste ordinære styremøte.

§ 7 Foreningens økonomi

Leder og kasserer samt tillitsvalgte som tegner/underskriver på vegne av distriktsavdelingen, kan ikke være ektefelle/samboere eller i nær familie i rett opp-/nedstigende linje.

§ 8 Foreningens rapportering

Årsrapport på fastsatt skjema med tilhørende årsberetning og årsregnskap samt rapportering på likepersonaktivitet, skal sendes administrasjonen uoppfordret innen den 15. april hvert år.
§ 11. Vedtektsendringer

Endring av vedtektene må behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall.

§ 12. Oppløsning

Forslag om oppløsning

Kontakt

Distriktsleder
Inger J. Heggelund
Telefon: 951 82 661
E-post: inj-gun@online.no

Likepersonsleder
Wenche T. Rønningen
Telefon: 917 33 462 / 975 28 815 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.