Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.
Hopp til hovedinnholdet

Lover

NORILCO Hedmark

Stiftet 1974

 

 

LOVER

Revidert og vedtatt i NORILCO Hedmarks årsmøte 19/2 2009

 

 

§ 1.

            Foreningens navn er NORILCO Hedmark og er en distriktsavdeling av NORILCO, Norsk forening for Stomi- og Reservoaropererte

 

 

§ 2.

            Foreningens mål er å ivareta de Stomi- og Reservoaroperertes interesser i Hedmark fylke.

Dette søkes gjennomført ved:

a- medlemsmøter, besøksvirksomhet, kurs, utflukter og lignende for å

    skape kontakt mellom medlemmene, for utveksling av erfaring og

    for å motvirke isolasjon.

b- å spre opplysning om tilgjengelig bandasjemateriell.

c- å hjelpe medlemmer med trygdespørsmål.

d- å ha en best mulig kontakt med sykehus og helsepersonell for å gi

     informasjon og moralsk støtte til stomister og reservoaropererte

 

 

§ 3.

            Som medlem kan opptas alle som er stomi- og reservoar- opererte, alle som viser interesse for stomi- og reservoaroperertes problemer, herunder pårørende, institusjoner, firmaer, helsepersonell og andre. Husstandsmedlemmer får ikke tilsendt bladet NORILCO-NYTT.

 

 

§ 4.

            Kontingenten til NORILCOs hovedforening fastsettes av representantskapet i NORILCO.

Kontingenten kreves inn av NORILCO sentralt fra medlemmene og distriktavdelingens andel oversendes i henhold til gjeldende regler.

Husstandsmedlemmer betaler bare administrasjonskontingent.

Nye medlemmer som betaler kontingent etter 1. oktober anses som å ha betalt for etterfølgende år.

 

 

§ 5

NORILCO Hedmark ledes av et styre på 7 medlemmer: leder, nestleder, sekretær, økonomiansvarlig, leder for besøkstjenesten, og 2 styremedlemmer.

Leder og nestleder kan ikke fungere som økonomiansvarlig.

Styret kan gjøre vedtak når minst 4/7 er tilstede.

Ved avstemning og stemmelikhet teller leders stemme som dobbeltstemme.

 

Lederen har den daglige ledelsen av foreningen.

 

Nestlederen kan fungere som sekretær og overta lederens funksjon ved dennes fravær.

Økonomiansvarlig tar hånd om kassen og fører regnskap. Utbetalinger skjer i samråd med lederen og alle bilag attesteres av lederen.

 

Besøkslederen organiserer avdelingens besøkstjeneste som omfatter bandasjeveiledning og hjelp angående bandasjering, organisering av besøk, tilrettelegging av kurs og utstillinger.

Besøkere bør være stomiopererte og bør ikke gå inn i aktiv tjeneste før ett år etter operasjonen.

Foreldre til stomiopererte barn kan også delta i besøksvirksomheten, men bør ha ett års stomierfaring.

Alle besøkere skal ha gjennomført besøkerkurs.

 

Alle skriv til NORILCO Hedmark ved lederen skal styrebehandles.

NORILCO Hedmark kan ikke søke Kreftforeningen om pengestøtte. Dette er en oppgave for NORILCO sentralt.

Alle henvendelser til landsomfattende organisasjoner og foreninger og henvendelser til andre lands stomiforeninger sentralt skal foreningen foreta gjennom NORILCOs hovedstyre.

 

 

§ 6.

            Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar.

Årsmøtet skal kunngjøres med minst fjorten dagers varsel. Dagsorden skal følge kunngjøring, og ha følgende innhold:

            Årsberetning.

            Revidert regnskap.

Valg av leder.

Valg av styre med varamenn.

Valg av revisor.

Valg av valgkomite.

Valg av representanter til NORILCOs representantskapsmøte.

Behandling av innkomne saker.

 

            Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være levert skriftlig til styret minst 30 dager før årsmøtet. Andre saker enn de som er ført opp på dagsorden kan ikke tas opp.

Formannen velges for ett år om gangen.

Resten av styret velges med to års funksjonstid slik at halve styret er på valg hvert år.

Årsmøtet velger en valgkomite på 3 medlemmer.

Komiteén konstituerer seg selv.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret, 20 medlemmer eller 1/3 av medlemmene forlanger det.

På ekstraordinært årsmøte kan bare behandles saker som har vært foranledningen til innkallingen.

Slikt møte kan innkalles med en ukes varsel.

Valg skal være skriftlig hvis det under møte kommer krav om dette.

Årsberetning, revidert regnskap og referat sendes NORILCOs sekretariat.

Årsberetningen skal inneholde rapport om besøkstjenesten.

 

§ 7.

            Forandringer eller tilføyelser til disse lover kan bare skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Lovendringer må ha 2/3 flertall av de frammøtte.

NORILCO Herdmarks lover skal godkjennes av NORILCOs hovedstyre.

 

 

§ 8.

            Oppløsning av NORILCO Hedmark kan bare skje på ekstraordinært årsmøte, og i samråd med NORILCOs hovedstyre.

Forslag til oppløsning må oppnå 2/3 flertall på årsmøtet.

Ved oppløsning av NORILCO Hedmark tilfaller alle foreningens midler NORILCO.

 

 

§ 9.

            Skulle det vise seg å være geografisk hensiktsmessig eller på annen måte være ønskelig, kan det i NORILCO Hedmarks område etableres kontaktgrupper. Opprettelse av slike grupper skal godkjennes av NORILCOs Hovedstyre.

 

 

 

 

 

 

 

Disse lover er godkjent av NORILCOs hovedstyre den       /    2009.

Kontakt

Distriktsleder
Inger J. Heggelund
Telefon: 951 82 661
E-post: inj-gun@online.no

Likepersonsleder
Wenche T. Rønningen
Telefon: 917 33 462 / 975 28 815 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.