Gå til hovedinnhold

Pakkeforløp hjem kreft- pakken vi fikk til jul som skuffet mest

Daglig leder Roy Farstad Foto: NORILCO

Jeg er veldig fornøyd med så å si alle julepresanger jeg fikk til jul. Men en pakke skilte seg veldig ut sier en skuffet daglig leder Roy Farstad i NORILCO.

NORILCO hadde sett frem til et pakkeforløp som skulle sikre gode overganger fra sykehusbehandling til oppfølging av fastlege og kommunale helse- og omsorgstjenester for kreftpasienter når pasienter skrives ut av sykehuset. Helse og Omsorgsdepartementet (HOD) skrev selv at formålet med “Pakkeforløp hjem” for kreftpasienter var at det skulle bidra til trygghet og forutsigbarhet for pasient og pårørende, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunale helse- og omsorgstjenester. I regjeringens nasjonale kreftstrategi "Leve med kreft" (2018 – 2022), tas pasientens helsetjeneste ett steg videre. Etter å ha fått gode tilbakemeldinger på pakkeforløpene som er innført på kreft har pasientene fått større forutsigbarhet og trygghet for at utredning og behandling skjer så raskt som mulig. Helsedirektoratet har fått i oppgave å utarbeide Pakkeforløp hjem av HOD. Men pakken som kom til jul skuffet.

Pakkeforløp hjem

NORILCO har med daglig leder Roy Farstad vært med i tverrfaglig ressursgruppen i Helsedirektoratet i utarbeidelsen av Pakkeforløp hjem. Farstad forklarer at intensjonen med Pakkeforløp hjem har vært å skape et pasientvennlig forløp hvor helsetjeneste i kommune skulle få et løft innen kreftomsorgen.  - Samarbeidet mellom sykehus og kommune skal skape trygge og gode overganger. Nå står vi her med et Pakkeforløp hjem hvor Farstad mener at både pasient og kommune er glemt. Ressursgruppens tilbakemeldinger er oversett og tilbudet som nå gis er helt avhengig av hva kommunen selv ønsker.

Det er utarbeidet 3 samhandlingspunkter hvor det er behovskartlegginger. Et samhandlingspunkt i spesialisthelsetjenesten og to hjemme i kommunen i ulike stadier i og etter behandling. Innholdet i de ulike samhandlingspunktene kunne hjulpet pasienter og pårørende, men de er bare veiledende.

Les om pakkeforløp hjem: https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/hjem-for-pasienter-med-kreft/om-pakkeforlopet

Nåsituasjonen

Vi har et godt helsevesen, men det er avhengig av samarbeid. Undersøkelse gjort blant våre medlemmer viser at kun 18 % har fått tilbud om rehabilitering. Kun 41 % av pasientene har vært i dialog med en kreftkoordinator og 62 % har ikke fått tilbud om mestringskurs. Dette er realiteten blant våre medlemmer. Samtidig etterlyser de tilbud om kurs, veiledning og et system som hjelper de gjennom systemet. Pakkeforløp hjem skulle hjulpet en pasient.

Kommunehelsetjeneste

Det er i kommunene pasienter bor og utviklingen av kreftbehandling gjør at en kreftpasient er mindre på sykehus enn tidligere. Pasient og pårørende trenger en trygg og god helsetjeneste i kommunene uansett hvilken kommune man bor i. Pakkeforløp hjem skulle her være et etterlengtet hjelpemiddel for å skape et likeverdig tilbud til alle kreftpasienter.
I Pakkeforløp hjem er ordlyden «skal» og «må» er byttet ut med «kan» og «bør». I en presset kommuneøkonomi er det uten tvil lett å prioritere bort tilbud og tjenester som det står bør foran. Konsekvensen av dette er klare. Implementering og gjennomføring av Pakkeforløp hjem både kan og vil bli nedprioritert i kommunene, noe som kan og vil skape ulikheter i hele landet, påpeker Farstad

Kreftkoordinator

I utvikling av kommunehelsetjeneste mener NORILCO at kreftkoordinator er en viktig bidragsyter. Kreftkoordinatoren skal ha en sentral rolle i koordineringen av det kommunale tjenestetilbudet for pasientene. En systematisk oppfølging og avdekking av behovene til den enkelte utover den medisinske behandlingen. Koordinator vil forenkle både hverdagen og overganger til pasienter i et ukjent terreng.  

Les mer om kreftkoordinator her: https://kreftforeningen.no/tilbud/kreftkoordinator-i-kommunen/

Pakkeforløp som skal ha økt fokus på livskvalitet, god helse og mestring er avhengig av god kommunikasjon mellom pasient og kommune. Pasientenes behov må bli fulgt opp gjennom tydelig kommunikasjon til andre tjenesteytere som en pasient benytter seg av og plassering av ansvar for videre oppfølging. Men hvordan skal dette gjennomføres når oppdraget til kommunene i Pakkeforløp hjem er erstattet med «bør» og ikke «skal». Som pasientforening er det vanskelig å se hvordan Pakkeforløp hjem gir en kreftpasient en bedre hverdag enn det vi allerede hadde, sier Farstad.

Ønsket nåsituasjon

En rask og kraftig revidering av Pakkeforløp hjem trengs. Politikere må på banen å sende en tydelig bestilling til HOD hvor de tydeliggjør viktigheten av likeverdige tjenester i kommunene. Man må se på målsettingen som var satt for Pakkeforløp hjem og få et forløp som faktisk svarer ut målsettingen.

Hurdalsplattformen som den sittende regjeringen arbeider etter ønsker også forbedringer i den mye omtalte samhandlingsreformen. Ønsket i Hurdalsplattformen er å ha en kommunehelsetjeneste som er nær og forberedt på å møte de behov som er i samfunnet. Pakkeforløp hjem vil ikke i sin nåværende minske forskjellene mellom kommunene og er heller ikke nær pasienten. 

I høringssvar til Helsedirektoratet etterlyste NORILCO både kompetansekrav og hvor ansvaret lå på i de ulike punktene som er satt opp i Pakkefroløp hjem. Kompetansekrav sier mye om hva som er forventet og ansvar gir noen myndighet.

NORILCO ønsker Pakkeforløp hjem som er bindende for både kommune og spesialisthelsetjenesten. Pakkeforløp hjem er i dag er beskrivelse av nåsituasjonen.