Gå til hovedinnhold

Statsbudsjett 2025

Stortinget Foto Shutterstock
Budsjett Foto: Shutterstock
NORILCO har sendt innspill på Statsbudsjettet for 2025.

Før Statsbudsjett 2024 er vedtatt har vi allerede begynt å jobbe med statsbudsjett 2025. Under ser du de innspill NORILCO har sendt innspill på statsbudsjettet 2025

Helse- og omsorgsdepartementet

Kap. 2751 Legemidler, Post 70 legemidler
NORILCO er negative til utarbeidelsen av en permanent ordning for anbud på blåreseptordningen. Vi er bekymret for at dette vil føre til mer byråkrati for leger, som må bruke mer tid på byråkrati i stedet for pasientbehandling. I en tid med begrensede ressurser er det viktig at leger prioriterer pasienten fremfor administrativt arbeid. Ordningen begrenser legers valg av behandlingsalternativer. Medisiner som virker for noen pasienter, kan være ineffektive eller gi ulike bivirkninger for andre. Det er betydelig variasjon i hvordan pasienter reagerer på behandling, og hvilke bivirkninger de opplever. Pilotprosjektet for anbudsordningen har begrenset overføringsverdi for andre sykdommer. Man risikerer i tillegg at det kan bli problemer med leveringssikkerhet hvis det skulle skje noe med leverandøren av legemiddelet.

NORILCO anbefaler helse- og omsorgsdepartement følgende:

  • At anbud på blåreseptordningen avvikles.

Kap. 2751 Legemidler, Post 72 Medisinsk forbruksmateriell
NORILCO er opptatt av at det opprettholdes et bredt sortiment med stomiprodukter og tilleggsprodukter tilknyttet stomibruk. Derfor er det av stor verdi for oss at bevilgningen for medisinsk forbruksmateriell opprettholdes for 2024. For kronikergruppen med lidelser som krever medisinsk forbruksmateriell finnes det nok av komplekse utfordringer. En begrensning i tilgang til stomiprodukter vil for mange medføre en reduksjon i livskvalitet, mens et godt utvalg kan gi stomiopererte muligheten til å være i arbeid.

NORILCO er negative til økningen på 4,35 pst for lege-, psykolog- og fysioterapitjenester, poliklinikk, lab/røntgen, opphold ved opptreningsinstitusjoner, pasientreiser og behandlingsreiser til utladet. Dette vil være en ekstra belastning i det som allerede er en utfordrende hverdag for flere. En høyere egenandel kan føre til at pasienter nøler med å oppsøke lege eller andre nødvendige helsetjenester. Det kan føre til at pasienter må veie helsebehov opp mot økonomi. Å opprettholde tilgangen til helsevesenet for er viktig, også for de som sliter økonomisk.

NORILCO anbefaler helse- og omsorgsdepartement følgende:

  • Bevilgningen for medisinsk forbruksmateriell vernes og indeksreguleres som normalt.
  • Helse- og omsorgsdepartementet inkluderer pasientorganisasjoner i eventuelle endringer.
  • Egenandelstaket for lege-, psykolog- og fysioterapitjenester, poliklinikk, lab/røntgen, opphold ved opptreningsinstitusjoner, pasientreiser og behandlingsreiser til utlandet fryses på nåværende nivå.

Fryse egenandelstak på frikort
De siste årene har det vært en betydelig økning i egenandelstaket, med en spesielt markant økning på 19 % i 2022. Dette skjer i en tid preget av økonomisk utfordringer for mange, og en økning legger et press på en allerede sårbar gruppe. Det kan også føre til at tilgjengeligheten til helsevesenet blir svekket for mange, og at mange utsetter å søke nødvendig helsehjelp.

NORILCO anbefaler helse- og omsorgsdepartement følgende:

  • At egenandelene fryses på dagens nivå.

Kap. 733 Habilitering og rehabilitering

NORILCO mener det er positivt at regjeringen vil vurdere tiltak for å forbedre tilbudet innen rehabilitering og habilitering. Vi ønsker likevel å understreke behovet for en reell satsning på rehabilitering gjennom økte midler. Med færre døgnopphold på sykehus etter operasjon er det avgjørende for pasienter som har fått utlagt stomi eller blitt behandlet for andre mage- og tarmsykdommer å kunne føle seg trygge på at det finnes rehabiliteringssentre og lærings- og mestringskurs nær deres hjemkommune. Et styrket rehabiliteringstilbud er avgjørende for livskvaliteten og mestring, samtidig som det kan redusere samfunnsøkonomiske kostnader blant annet ved å redusere sykefravær og uføretrygd og ved å forhindre komplikasjoner etter en operasjon.

NORILCO er positive til at de regionale helseforetakene har vurdert organiseringen av og ressursbehovet for sine habiliteringstjenester, og at regjeringen vil følge opp arbeidet med å utvikle habiliteringstjenestene fremover.

NORILCO anbefaler helse- og omsorgsdepartement følgende:

  • At det settes av høyere bevilgninger som øremerkes til rehabiliteringssentre, lærings- og mestringskurs og oppbygning av fagmiljøer.
  • Helse- og omsorgsdepartementet inkluderer pasientorganisasjoner i utviklingen av rehabilitering- og habiliteringstilbudet.

Kap. 732 Regionale helseforetak: Nasjonalt tarmscreeningprogram

NORILCO er glade for at tarmscreeningsprogrammet videreføres og videreutvikles med en bevilgning på 215,1 millioner i 2024. Tarmscreeningsprogrammet bidrar til å oppdage potensielle tilfeller av tarmkreft på et tidlig tidspunkt. Tidlig oppdagelse er avgjørende for overlevelse og livskvaliteten før, under og etter behandling av tarmkreft.

Nasjonalt pasientforløp for stomiopererte

NORILCO mener det må ses nærmere på oppfølgingen som stomiopererte får i dag etter en stomioperasjon. I dag finnes det få retningslinjer og faglige veiledere for pasientgruppen og dette gir ulike tilbud til pasientene avhengig av hvor de bor i landet. Mange pasienter er fortvilte fordi de skal skrives ut uten at de har fått nok informasjon om skift av stomi, ulike typer stomiutstyr og eventuelle komplikasjoner. De føler seg utrygge og bekymret for veien videre. I dag gjøres mye av opplæringen og oppfølgingen av private aktører som bandasjister og leverandører av medisinsk utstyr. Disse aktørene fyller et tomrom som er oppstått etter mangelfull opplæring og oppfølging, men det er store variasjoner fra sted til sted. Dette påvirker kvaliteten på og omfanget av stomiomsorgen.

Et av regjerningens overordnede mål for helse- og omsorgspolitikken er «Gode pasientforløp og rask tilgang til tjenester i hele landet». NORILCO mener ulikheten i behandlingstilbudet, mangelen på et standardisert behandlingsforløp og sen oppfølging av pasienter strider mot dette målet. Vi ønsker et sammenhengende pasientforløp for stomiopererte med god behandling og oppfølging uavhengig av hvor pasienten bor. Vi mener det vil øke kvaliteten, minske forskjellene, forhindre komplikasjoner og gi en god overgang til livet med stomi.

NORILCO anbefaler helse- og omsorgsdepartement følgende:

  • At det lages et nasjonalt pasientforløp for stomiopererte, og at pasientorganisasjonene inkluderes i dette arbeidet.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Kap. 2661 Grunn – og hjelpestønad, hjelpemidler mv. Post 70.

Grunnstønad utgjør en viktig støtte for mange stomiopererte og personer med mage- og tarmsykdommer, og bidrar til å dekke ekstrautgifter som følge av sykdom. Grunnstønaden er viktig for å lette den økonomiske byrden for en sårbar gruppe. NORILCO er positive til at sats 5 og 6 oppjusteres i tråd med en prisøkning på 3,8 pst. Men vi er bekymret for at sats 1-4 ikke oppjusteres tilsvarende.

Det er viktig å påpeke at flertallet av grunnstønadsmottakere mottar de laveste satsene. Når disse satsene ikke oppjusteres, svekkes reelt sett verdien av stønaden. Dette er spesielt problematisk når man ser det i sammenheng med økningen av egenandeler på helsetjenester og mangelen på tiltak for utføre som lever på minsteytelser. En mangla justering på de laveste satsene kan føre til økt økonomisk press i det som allerede er en presset situasjon for mange.

NORILCO anbefaler Arbeids- og inkluderingsdepartementet følgende:

  • At sats 1-4 for grunnstønad oppjusteres i tråd med prisøkningen.

Uføre som lever på minsteytelser

NORILCO savner konkrete tiltak rettet mot uføre som lever på minsteytelser. Mange med stomi og mage- og tarmsykdommer lever med store helseutfordringer som hindrer dem å delta i arbeidslivet. Den pågående prisveksten setter denne gruppen i en svært vanskelig situasjon der de strever med å dekke grunnleggende utgifter som husleie, strøm og matvarer. Det foreslåtte statsbudsjettet er ikke tilstrekkelig for å møte behovene til denne gruppen.

For denne gruppen er det vanskelig å få hverdagen til å gå rundt med den høye prisveksten. De sliter med å betale husleie, strøm og matvarer. De trenger mer hjelp enn dagens budsjett gir.

NORILCO anbefaler Arbeids- og inkluderingsdepartementet følgende:

  • minsteytelsene for uføre økes – inkludert minsteytelse for unge uføre.