Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.
Hopp til hovedinnholdet

Vi har kommentert statsbudsjettet for 2021

Statsbudsjettet viser lite satsning på kronisk syke og personer med funksjonsnedsettelser

Det er noen få lyspunkter for kreftområde i statsbudsjettet, men ellers er det lite som tyder på at regjeringen har prioritert kronisk syke og personer med nedsatt funksjonsevne.

Året 2020 har vært preget av koronaviruset og det er ingen tvil om at neste års statsbudsjett bærer preg av usikkerheten rundt de økonomiske utsiktene for 2021. NORILCO syns det er skuffende at de som allerede er mest rammet og isolert av koronapandemien er de som er blitt minst prioritert i statsbudsjettet. Heldigvis har regjeringen valgt å senke grensen på frikortordning. Ellers bærer statsbudsjettet preg av manglede vilje til å prioritere de som ikke kan velge å tilpasse seg fulle arbeidsdager. NORILCO har tatt en nærmere kikk på statsbudsjettet for å gi deg informasjon om hvilke begrensninger som er blitt gjort for 2021, men også for å løfte frem de lyspunktene som vi mener vil gjøre det bedre for mange i vår målgruppe. Vi ønsker blant annet å løfte frem varig tilbud om screening mot tarmkreft og mer penger til persontilpasset medisin som positive satsninger. Under er resten av våre kommentarer til statsbudsjettet for neste år.

Utvider ikke skjermingsordningen i levealderjusteringen for alderspensjon

NORILCO mener at regjeringen burde utvidet skjermingsordningen i levealderjusteringen for alderspensjonen for uføre. Men isteden har de valgt å fjerne den slik at fremtidige uføre kun blir gitt opptjening i alderspensjon opp til 62 år. Samtidig har arbeidsføre opptjening av alderspensjon opp til 67 år. De som er uføre har ikke selv noen mulighet til å kompensere for levealderjusteringen slik som arbeidsføre kan. For personer som allerede har en stram økonomi fordi de går på uføretrygd blir de store taperne her. I tillegg er det slik at personer som mottar uføretrygd ikke får en reell vekst i inntekten som følger samfunnets lønns- og prisutvikling. NORILCO mener at regjeringen er med på å skape trangere kår for de som allerede har tynn lommebok når de velger å ikke utvide ordningen for skjerming av levealderjusteringen.

Regjeringen senker frikortgrensen med 700

Personer med kronisk sykdom eller andre funksjonsnedsettelser som gjør at man ikke kan delta i et arbeidsliv med fulle arbeidsdager kommer ikke heldig ut av dette statsbudsjettet. Det er en kjent problemstilling at mange sliter med å få endene til å møtes når de ikke klarer å være i en hundre prosent stilling og har utfordringer med utgifter knyttet til sykdommen.

Regjeringen foreslo i utgangspunktet å slå sammen egenandelstak 1 og 2 fra den 1.januar 2021. Det nye egenandelstaket blir på kr 3183. Mange med kronisk sykdom og funksjonsnedsettelser har ekstrautgifter til både fysioterapi og rehabilitering. Dette kommer til å bli dyrere for mange som allerede har lav inntekt gjennom for eksempel en uføretrygd som ikke følger den økonomiske samfunnsutviklingen ellers.

NORILCO mener det er positivt at regjeringen nå har valgt å sette ned frikortgrensen med 700 kroner. Vi mener at egenandelstaket må settes på et nivå som er lavt nok til at personer med kroniske lidelser eller funksjonsnedsettelser skal slippe å velge mellom fysioterapi og viktige legemidler. Denne problemstillingen er tatt opp av mange pasientorganisasjoner, samt paraplyen FFO i Helse- og omsorgskomiteen i oktober.

 

Et varig tarmscreeningstilbud, men fortsatt hindringer mot deltakelse  

Regjeringen har foreslått å gjøre det nasjonale tarmscreeningsprogrammet varig og det er vi veldig glade for. Dette er det tredje screeningsprogrammet som er laget for å oppdage kreft i en tidlig og symptomfri fase. Regjeringen foreslår altså ytterligere 25,7 millioner kroner til innføring av et nasjonalt screeningprogram for tarmkreft. Samlet utgjør bevilgningen 124,8 millioner kroner i 2021. Tarmscreeningen gis til kvinner og menn det året de fyller 55 år og skal etter hvert gjøres landsdekkende.

Prognosene for tarmkreft er sterkt avhengig av hvilket stadie sykdommen har kommet til. Norge har høyere antall med tarmkreft enn andre land i Europa. Det er derfor veldig gledelig å høre at det skal satses på et varig screeningtilbud. Tarmscreening kan forebygge død og forekomst av tarmkreft. Selv om screening mot kreft er omdiskutert, er dette screeningtilbudet noe vi har ventet på lenge. Det har tatt sin tid å få på plass dette programmet. Men vi håper at det at vi har rukket å få på plass god forskning på området vil føre til at vi får et godt screeningsprogram. Planen er at tilbudet om tarmscreening skal ha full nasjonal dekning i 2024. NORILCO håper at full nasjonal dekning vil stå klart tidligere enn planlagt.

Det er positivt at det satses på tarmscreening, men vi håper også at helsemyndighetene vil se på barrierer slik som egenbetaling ved reise- og opphold i forbindelse med tarmscreening i tillegg til egenandel. Vi håper at helsemyndighetene vil forbedre regelverket for hvilke utgifter som dekkes av staten. Det er en verdi i det å senke terskelen for å delta i screeningundersøkelse slik at tarmkreft blir avdekket på et tidlig tidspunkt. Betalingsbarrieren kan føre til at mange velger å ikke delta i screeningprogrammet og det kan få fatale konsekvenser. NORILCO mener at staten bør ta kostnaden ved deltakelse i tarmscreeningsprogrammet og har sendt innspill om dette til Helse- og omsorgsdepartementet i høst.

Les mer - Tarmscreening for alle, men bare de som bor nær sykehusene eller er velbemidlede?

Mer til persontilpasset medisin

Regjeringen har foreslått å øke tilskuddet til persontilpasset medisin med 30 millioner kroner. Inn under persontilpasset medisin finner vi forebygging av sykdommer, diagnostikk, behandling og tilpasning og biologiske forhold tilpasset den enkelte pasient. Midlene skal støtte innføringen av persontilpasset medisin og det skal etableres en infrastruktur som omfatter genetisk presisjonsmedisin. Det er positivt at det er satt av så mye penger til dette. Det åpner opp for at flere kan få behandling som gir best effekt i kampen mot sykdommen. Det er innenfor kreftsykdommer at Norge har kommet lengst på å utnytte mulighetene innenfor persontilpasset medisin, men samtidig er det mange uoppdagede muligheter. NORILCO håper at satsningen på persontilpasset medisin vil være med å øke kunnskapsgrunnlaget innenfor kreftområdet slik at flere overlever kreft og kan leve med færre seneffekter og bivirkninger etter behandlingen.

Trygghet og forutsigbarhet for kreftpasienters hjemkomst

Det er fint at pakkeforløp hjem blir prioritert i statsbudsjettet for 2021. Pakkeforløp hjem har til hensikt å skape en trygghet og forutsigbarhet for pasienter og deres pårørende når de skal sendes hjem og skal benytte seg av de kommunale omsorgstjenestene. Regjeringen har satt av 5 millioner kroner til utredningen av Pakkeforløp hjem for kreftpasienter hvor Helsedirektoratet er blitt gitt ansvar for å utrede. NORILCO mener det er positivt at det satses på et pakkeforløp som skal trygghet og forutsigbarhet for kreftpasienter etter deres hjemkomst. NORILCO er inkludert i referansegruppen til pakkeforløp hjem og er positive til at det nå skal sikre gode overganger fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten og hjemkommunen.

 

Stor variasjon i gjennomføring Lærings- og mestringskurs ved sykehusene

Det er store variasjoner i hvilke sykehus som arrangerer Lærings- og mestringskurs. Mange pasienter vet ikke en gang at det finnes lærings- og mestringskurs. NORILCO har positive erfaringer med lærings- og mestringskursene hvor vi blir inkludert i planleggingen, men mener at koordinering og gjennomføringen av kursene må settes i system slik at det sikres at de regionale helseforetakene gjennomfører kursene. NORILCO håper regjeringen vil lage en nasjonal plan for å sikre gjennomføringen av Lærings- og mestringskursene ved de ulike sykehusene.

Hjelpemidler blir fjernet og nasjonal oppfølging av stomiopererte blir ikke prioritert

De stadige begrensningene i blåreseptordningen for området medisinsk forbruksmateriell har ikke gjort opplæringen og oppfølgingen av stomiopererte noe bedre. Det lages kunstige begrensninger for å få bukt med antatt feilbruk av medisinsk forbruksmateriell og stomiprodukter. NORILCO mener at man ikke løser feilbruk ved å fjerne hjelpemidler fra brukeren. Vår erfaring tilsier at de som har et høyt forbruk av et hjelpemiddel til stomi har stor verdi av dette fordi det gjør at de kan fungere i jobb og i livene sine.

NORILCO mener heller at regjeringen bør tilby hjelp i form av oppfølging og veiledning til personer som har gjennomgått en stomioperasjon. Antallsbegrensningene som ble innført på hjelpemateriell 1. januar 2020 er et godt eksempel på hvor feil begrensninger på hjelpemidler kan slå ut. Det må tas hensyn til at noen har medisinsk behov for mer. Vi ber regjeringen om å verne om stomiprodukter og hjelpemateriell til personer med stomi.

I tillegg ber vi om at det etableres en standardisert og nasjonal oppfølging til personer som er operert med stomi. Der hvor stomiopererte har fått oppfølging og veiledning får vi tilbakemelding om at de håndterer livssituasjonen veldig godt. Det er i dag store geografiske skjevheter i tilbudet og det er altfor mange som kun må bruke internett for å navigere seg til informasjon. Vi håper regjeringen vil ha dette i mente når det utarbeides oppdragsdokumenter i fremtiden. Dette er noe NORILCO har gitt tilbakemelding om til Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Helfo i en lang periode.

Klikk på lenkene for å lese sakene om antallsbegrensningene og arbeidet vårt.
 03.10.21. - Antallsbegrensninger - et slag i ansiktet

14.10.20 - Fortsatt usikkerhet om fjerning av kvote

21.10.20. - Helfo har lyttet!

13.01.21. - Fjern antallsbegrensningene på alt stomiutstyr!

Hvorfor bli medlem

Du blir en del av et inkluderende og trygt sosialt miljø, hvor du kan snakke fritt og bli møtt med forståelse og aksept for den du er.

Helsepersonell: Kontakt oss

Bli medlem

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies). Her kan du lese hvilke opplysninger vi lagrer, når vi lagrer dem, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dem til.

Personvern

Oversikt over kommende sentrale tilbud og aktiviteter i NORILCO

Om Covid-19 situasjonen

20. mai - 22. mai
10. juni - 10. juni
10. juni - 12. juni
8. september - 11. september
16. september - 18. september

Slik kan du støtte NORILCO - norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.

Støtt oss

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.